Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2012


Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot): Cloning a KVM Virtual Machine

After properly installing and creating your first virtual machine, you might want to create a clone for some reason.

To do this we use the command virt-clone as follows:

sudo virt-clone --connect qemu:///system -o coeus -n phoebe -f /home/kvm/2KA.qcow2 -f /home/kvm/zK6.qcow2 --force

Where:

 • –connect is used to connect to the hypervisor of the virtual machine, here it is system
 • -o is the original virtual machine name (which is registered with the previous hypervisor)
 • -n is the name of the new virtual machine, the clone (this name will be used to register the clone to the hypervisor)
 • -f the location that the clone will use to store it’s virtual hard drives, can be used as many times as needed (in the above example coeus has two hard disks and that is why we need to provide two -f paramaters)
 • –force prevents interactive prompts and replies ‘yes’ to all yes/no questions

There is more directives that can be provided to the clone manager from which a very important one is the: –mac where you get to define the mac address of the new virtual machine (e.g –mac C0:FF:EE:11:00:11)


KVM: How to configure a bridge connection in Ubuntu 11.10 2

Make the file : /etc/network/interfaces  look something like this (make changes only to br0, add it if not there and to the device that you want to bridge with, we used eth1):

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

# Building a bridge to be used by the Virtual Machines
auto br0
iface br0 inet static
    address 192.168.0.10
    network 192.168.0.0
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1
    bridge_ports eth1
    bridge_fd 9
    bridge_hello 2
    bridge_maxage 12
    bridge_stp off

Then issue: sudo /etc/init.d/networking restart
If you get:

* Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces
 * Reconfiguring network interfaces...                                                                          RTNETLINK answers: File exists
ssh stop/waiting
ssh start/running, process 11489

Waiting for br0 to get ready (MAXWAIT is 20 seconds).
RTNETLINK answers: File exists
Failed to bring up br0.            [ OK ]

Try bringing down the device to be bridged (eth1) like this: sudo  ifdown eth1 and then issue sudo /etc/init.d/networking restart again.
After that enable it the device again again like this: sudo  ifup eth1
If this doesn’t worked try restarting the machine, worked for us.

When properly configured ifconfig should result to something similar as this:

br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:64:67:d3:86 
     inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21a:64ff:fe67:d386/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1752 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:136973 (136.9 KB) TX bytes:1500 (1.5 KB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:64:67:d3:84 
     inet addr:10.16.20.60 Bcast:10.16.20.63 Mask:255.255.255.224
     inet6 addr: fe80::21a:64ff:fe67:d384/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:91218 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:51796 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:123551183 (123.5 MB) TX bytes:4754458 (4.7 MB)
     Interrupt:16 Memory:ce000000-ce012800

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:64:67:d3:86 
     inet addr:10.16.20.33 Bcast:10.16.20.63 Mask:255.255.255.224
     UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2605 errors:0 dropped:48 overruns:0 frame:0
     TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:321878 (321.8 KB) TX bytes:3490 (3.4 KB)
     Interrupt:17 Memory:ca000000-ca012800

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:17588 (17.5 KB) TX bytes:17588 (17.5 KB)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr b6:ae:8d:e0:06:c3 
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


HOWTO: Make Terminator Terminal Act Like Guake Terminal in Ubuntu 11.10 8

Updated instructions for Fedora 23 can be found here http://bytefreaks.net/gnulinux/bash/howto-make-terminator-terminal-act-like-guake-terminal-in-fedora-23

For Ubuntu 16.04LTS here http://bytefreaks.net/gnulinux/howto-make-terminator-terminal-act-like-guake-terminal-in-ubuntu-16-04-lts-the-easy-ways

Installation:

We had to install the beta version so that it supports a new feature that is not currently available in the Ubuntu repositories:

sudo add-apt-repository ppa:gnome-terminator/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install terminator

After that, create the following file: ~/.config/terminator/config  and add the following text in it:

[global_config]
 enabled_plugins = LaunchpadCodeURLHandler, APTURLHandler, LaunchpadBugURLHandler
 always_on_top = True
 tab_position = bottom
 sticky = True
[keybindings]
 hide_window = F12
[profiles]
 [[default]]
  background_darkness = 0.75
  background_type = transparent
  foreground_color = "#ffffff"
[layouts]
 [[default]]
  [[[child0]]]
   position = 0:24
   type = Window
   order = 0
   parent = ""
   size = 1679, 298
  [[[child1]]]
   position = 839
   type = HPaned
   order = 0
   parent = child0
  [[[terminal3]]]
   profile = default
   type = Terminal
   order = 1
   parent = child1
  [[[terminal2]]]
   profile = default
   type = Terminal
   order = 0
   parent = child1
 [[original]]
  [[[child1]]]
   type = Terminal
   parent = window0
   profile = default
  [[[window0]]]
   type = Window
   order = 0
   parent = ""
[plugins]

This will configure terminator to accept the F12 button as a hide/show command wherever you are and will initially create a session with two terminals when you start terminator, as in the screenshot below:


Εκπαιδευτική Ημερίδα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Πληροφορικής 1

Η επιτροπή για την Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (http://www.pspo.org.cy) διοργάνωσε την Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012, μια εισαγωγική διάλεξη σε βασικούς αλγόριθμους και μεθόδους αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων σε μια ομάδα 12 καθηγητών Λυκείου και διάρκεσε 7 ώρες, ξεκινώντας από τις 09:00 (μέχρι τις 16:00). Η ημερίδα αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς βημάτων για ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των διαγωνιζομένων μας.

Ευχαριστούμε πολύ το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.cs.ucy.ac.cy) το οποίο διατέλεσε τον κύριο χορηγό της εκδήλωσης και μας παραχώρησε την αίθουσα ΘΕΕ01/023 (Αίθουσα συνεδριάσεων δίπλα από την καντίνα του κτιρίου) για να κάνουμε την ημερίδα και  ποσό για αγορά αλμυρών και καφέδων.

Επίσης ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας που έδωσε την ημέρα ελεύθερη στους καθηγητές Λυκείων για επιμορφωτικά μαθήματα.