Μηνιαία αρχεία: Οκτώβριος 2022


How to mount a qcow2 disk image that does not contain an Ubuntu LVM installation

Mounting a qcow2 disk image on your host server can be accomplished with the help of this fast method. Thanks to this feature, it is possible to reset passwords, alter files, or recover data even while the virtual machine is not running. This specific method does not allow mounting disks with LVM as they are not properly recognized the volume group tools (e.g. vgdisplay).

Enable Network block device (NBD) module on the host

sudo modprobe nbd max_part=8;

Network block device, or NBD, is a protocol on Linux that the OS can use to forward a block device (usually a hard disk or partition) from one system to another. This can be accomplished by sending the block device over the network.
For instance, a hard disk drive attached to another computer may be accessed by a local machine that is part of the same network.

Connect the QCOW2 image as a network block device

sudo qemu-nbd --connect=/dev/nbd0 /var/lib/libvirt/images/miner.qcow2;
#Use QEMU Disk Network Block Device Utility

We used the above command to export the QEMU disk image (miner.qcow2) using the NBD protocol and connect it to the NBD device (/dev/nbd0).

Identify the available partitions.

Check if the device has a UUID of an LVM partition in the QCOW2 image

sudo lsblk -f /dev/nbd0;

The lsblk command will provide information about all available block devices or the ones you choose. To obtain information, the lsblk command reads the sysfs filesystem and the udev db. It then attempts to read LABELs, UUIDs, and filesystem types from the block device if the udev db is unavailable, or if lsblk was compiled without udev support. In this particular scenario, root rights are required. Sample output can be seen below:

NAME     FSTYPE   FSVER  LABEL UUID                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
nbd0                                             
├─nbd0p1                                           
├─nbd0p2                                           
└─nbd0p3   LVM2_member LVM2 001    xniXr3-gWWj-xS0J-8TaT-EtDt-vZtR-92Z5ms        
 └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
       ext4    1.0      be0a2dba-ac27-4dfd-9f90-60ae9196d5e6

Identify the virtual machine partitions

fdisk /dev/nbd0 -l;

fdisk is a program that is driven by dialog to create and manipulate partition tables. It can read GPT, MBR, Sun, SGI, and BSD partition tables. If no devices are specified, the operating system will use the devices listed in /proc/partitions (provided that this file already exists). Devices are always displayed in the order that they are specified on the command line or in the order that they are listed by the kernel in /proc/partitions, whichever comes first.

Mount the partition of the virtual machine

After you identify the partition that you need to mount, use the mount command to perform the action to a mounting point of your choosing.

#In this example, we assume that we want to mount nbd0p1 to /mnt/miner that we created.
sudo mkdir /mnt/miner/;
sudo mount /dev/nbd0p1 /mnt/miner/;

Upon successful execution, all the files of that partition will be available through our mounting point. If you try to mount an LVM partition, you will get the following error:

sudo mount /dev/nbd0p3 /mnt/miner/
mount: /mnt/miner: unknown filesystem type 'LVM2_member'.

In this tutorial, we do not handle this problem using this method. See below how we handled it using the guestfish tool.

Clean Up

After you are done, unmount, disconnect, and remove the NBD module if you do not plan on using it further.

#Unmount the partition
umount /mnt/miner/;
#Disconnect the image from the NBD device
qemu-nbd --disconnect /dev/nbd0;
#Unload the NBD module
rmmod nbd;

How to mount a qcow2 disk image that contains an Ubuntu LVM installation

In one case, we had an issue where we needed to mount a disk image of a VM that contained an LVN installation. The above solution did not work, as we could not access the LVM partitions properly. The volume group tools did not recognize the partitions as they were network block devices. To handle this scenario, we used guestfish.

Examining and altering the filesystems of virtual machines is possible with the help of the shell and command-line tool known as Guestfish. It uses libguestfs and makes all of the features of the guestfs API available. So, we installed guestfish straight from the repositories as follows:

sudo apt-get install guestfish;

Then, we connected to the image that contained the LVM installation as follows:

sudo guestfish --rw -a /var/lib/libvirt/images/miner.qcow2;

After connecting to the image, we executed the following:

 • run
  With run, we initiated the library and attached the disk image
 • list-filesystems
  We listed the file systems found by libguestfs
 • mount
  After identifying the partition we needed to mount, we used this command to assign it to the root path /
 • ls
  This command works as expected, we were able to list the files in various directories, etc.
 • edit
  We used edit to modify the file we needed to process
 • exit
  We used exit to terminate this session

Below is a sample example of our execution.

Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.

Type: ‘help’ for help on commands
   ‘man’ to read the manual
   ‘quit’ to quit the shell

><fs> run
 100% ⟦▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒⟧ 00:00
><fs> list-filesystems
/dev/sda1: unknown
/dev/sda2: ext4
/dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv: ext4
><fs> mount /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv /
><fs> ls /home
tux
bob
><fs> edit /etc/default/grub

C++ Source code to encrypt and decrypt the Ceasar cipher

The following code accepts one line from the standard input and uses the functions encrypt and decrypt to break the Ceasar cipher when the key is known. In this example, the key was the number 12, the day of birth of Julius Ceasar.

[download id=”11738″]

#include <iostream>
#include <string> 

using namespace std;

#define OFFSET_SMALL (97)
#define OFFSET_BIG (65)
#define LATIN_CHARACTERS (26)

// Text and offset for the shift are sent into this function, which returns the text's encrypted version.
string encrypt(string text, int offset)
{
  string result = "";

  for (long unsigned int i = 0; i < text.length(); i++)
  {
    if (std::isalpha(text[i]))
    {
      if (std::islower(text[i]))
      {
        result += char (int(text[i] + offset - OFFSET_SMALL) % LATIN_CHARACTERS + OFFSET_SMALL);
      }
      else
      {
        result += char (int(text[i] + offset - OFFSET_BIG) % LATIN_CHARACTERS + OFFSET_BIG);
      }
    }

    else
    {
      result += text[i];
    }
  }

  return result;
}

// Text and offset for the shift are sent into this function, which returns the text's decrypted version.
string decrypt(string text, int offset)
{
  return encrypt(text, LATIN_CHARACTERS - offset);
}

int main() {
  string encrypted;
  getline(cin, encrypted);

  // Sample execution showing how to decrypt an already encrypted message.
  // Julius Ceasar was born on July 12, 100BC
  cout << decrypt(encrypted, 12);

  return 0;
}

[download id=”11738″]

.

Side note:

While authoring this post, we found a peculiar bug in the plugin named “SyntaxHlighlighter Evolved.”

Specifically, when we added the string char( in our C++ source code, we would get the following error back:

Updating failed. The response is not a valid JSON response.

To mitigate the problem, we added a space character between the word char and the open parenthesis as follows char (.


EU Teachers’ Testing Panel

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 6η συνάντηση του EU Teachers’ Testing Panel (TTP) για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, μια διοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο EU TTP συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε στην παραγωγή, αξιολόγηση και βελτίωση διδακτικών υλικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και ενέργεια, καθώς και την αποδοχή και ομαλή ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στη «Γωνιά Μάθησης» της επίσημης σελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://europa.eu/learning-corner) υπάρχει πλούσιο δυναμικό και λειτουργικό εκπαιδευτικό υλικό (σχέδια μαθήματος, ψηφιακά παιχνίδια, κουίζ, κ.ά.) με ποικίλη θεματολογία το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς, όσο και από γονείς και παιδιά. Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο για όλες τις συσκευές και διαθέσιμο και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι πρεσβευτές της «Γωνίας Μάθησης» και μέλη του TTP Γεώργιος Γεωργίου, κεντρικός συντονιστής ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και ο Μάριος Μιχαήλ, εκπαιδευτικός στο Grammar Junior School Nicosia.