Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2021


Tefal / T-fal OptiGrill does not allow mode selection

If your Optigrill goes to manual settings only, it probably means that you have placed the meat inside the grill before allowing the device to perform pre heat. If that is the case, remove the food from the grill, close the lid, and shut down the machine. Powering on the device now should allow you to select one of the preset items.

If you still cannot select a preset, power off the machine and check that the grill plates are correctly placed and that nothing is preventing them from closing up entirely.


Δραστηριότητες Ευρωγνωσίας στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Την Τετάρτη 15/12/2021, οι μαθητές μας της Α ́ Λυκείου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημερωτική παρουσίαση από Λειτουργό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, στα πλαίσια των Δραστηριοτήτων Ευρωγνωσίας και του ΣΠΕΚ (Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Δελτίων Τύπου Ευρωγνώσεων τα οποία διαβάζονταν κάθε πρωί στα τμήματα της Α ́ Λυκείου.

Παράλληλα, λειτούργησε στο σχολείο μας «Σταθμός Ευρώπης» με πληθώρα πληροφοριών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε καθώς και η ενεργός εμπλοκή των παιδιών στην παρουσίαση, συνέβαλε στο να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις ευρωγνώσεις τους και να επιδείξουν θερμότερο ενδιαφέρον για ευρωπαϊκά θέματα.

Ευχαριστίες αξίζουν, τόσο στον Λειτουργό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νικολαΐδη, όσο και στις εκπαιδευτικούς μας Φίλια Γεωργίου και Σταύρη Παναγιώτου για τον όλο συντονισμό της εκδήλωσης.

Από τη Διεύθυνση


Install fallback version for JetBrains products using snap

In this video, we demonstrate to the user where they can find their JetBrains fallback license and the fallback versions of the products they had purchased in the past.

After finding the list, the user has a couple of options to proceed.
They can either download the archives from the website or install the correct version using a package manager like snap.

To install using snap, the first thing to do is call the snap info command and get the list of available versions or the available channels as they are called in snap.

snap info phpstorm;
$ snap info phpstorm 
name:   phpstorm
summary:  PhpStorm
publisher: jetbrains✓
store-url: https://snapcraft.io/phpstorm
contact:  https://www.jetbrains.com/phpstorm/documentation/
license:  Proprietary
description: |
 PhpStorm is a PHP IDE that actually ‘gets’ your code. It supports PHP 5.3-7.2, provides on-the-fly
 error prevention, best autocompletion & code refactoring, zero configuration debugging, and an
 extended HTML, CSS, and JavaScript editor.
snap-id: qYt8GFdYX5B4J7mm6S6F4r4vAwnG5IgV
channels:
 latest/stable:  2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 latest/candidate: 2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 latest/beta:   2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 latest/edge:   2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 2021.3/stable:  2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 2021.3/candidate: 2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 2021.3/beta:   2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 2021.3/edge:   2021.3   2021-12-02 (245) 607MB classic
 2021.2/stable:  2021.2.3  2021-10-15 (238) 476MB classic
 2021.2/candidate: 2021.2.4-RC 2021-12-15 (246) 481MB classic
 2021.2/beta:   2021.2.4-RC 2021-12-15 (246) 481MB classic
 2021.2/edge:   2021.2.4-RC 2021-12-15 (246) 481MB classic
 2021.1/stable:  2021.1.4  2021-06-30 (222) 475MB classic
 2021.1/candidate: 2021.1.4  2021-06-30 (222) 475MB classic
 2021.1/beta:   2021.1.4  2021-06-30 (222) 475MB classic
 2021.1/edge:   2021.1.4  2021-06-30 (222) 475MB classic
 2020.3/stable:  2020.3.3  2021-03-16 (208) 425MB classic
 2020.3/candidate: 2020.3.3  2021-03-16 (208) 425MB classic
 2020.3/beta:   2020.3.3  2021-03-16 (208) 425MB classic
 2020.3/edge:   2020.3.3  2021-03-16 (208) 425MB classic
 2020.2/stable:  2020.2.4  2020-11-25 (191) 373MB classic
 2020.2/candidate: 2020.2.4  2020-11-25 (191) 373MB classic
 2020.2/beta:   2020.2.4  2020-11-25 (191) 373MB classic
 2020.2/edge:   2020.2.4  2020-11-25 (191) 373MB classic
 2020.1/stable:  2020.1.4  2020-07-22 (173) 348MB classic
 2020.1/candidate: 2020.1.4  2020-07-22 (173) 348MB classic
 2020.1/beta:   2020.1.4  2020-07-22 (173) 348MB classic
 2020.1/edge:   2020.1.4  2020-07-22 (173) 348MB classic
 2019.3/stable:  2019.3.4  2020-03-18 (151) 341MB classic
 2019.3/candidate: ↑                 
 2019.3/beta:   ↑                 
 2019.3/edge:   ↑                 
 2019.2/stable:  2019.2.5  2019-11-22 (130) 325MB classic
 2019.2/candidate: ↑                 
 2019.2/beta:   ↑                 
 2019.2/edge:   ↑                 
 2019.1/stable:  2019.1.4  2021-02-26 (115) 281MB classic
 2019.1/candidate: ↑                 
 2019.1/beta:   ↑                 
 2019.1/edge:   ↑                 
 2018.3/stable:  2018.3.6  2019-04-11 (93) 273MB classic
 2018.3/candidate: ↑                 
 2018.3/beta:   ↑                 
 2018.3/edge:   ↑                 
 2018.2/stable:  2018.2.7  2019-04-11 (94) 272MB classic
 2018.2/candidate: ↑                 
 2018.2/beta:   ↑                 
 2018.2/edge:   ↑                 
 2018.1/stable:  2018.1.7  2018-12-04 (73) 264MB classic
 2018.1/candidate: ↑                 
 2018.1/beta:   ↑                 
 2018.1/edge:   ↑                 
 2017.3/stable:  2017.3.7  2018-12-04 (72) 263MB classic
 2017.3/candidate: ↑                 
 2017.3/beta:   ↑                 
 2017.3/edge:   ↑                 

From there, the user needs to select any of the versions available up to the version number that their JetBrains profile mentions they can get. For this demo, we chose version 2020.3/stable (2020.3/stable: 2020.3.3 2021-03-16 (208) 425MB classic), which was the maximum version allowed for our license. The installation command of that specific version using snap is as follows:

sudo snap install phpstorm --channel=2020.3/stable --classic;

We had to add the classic flag as instructed by the version we decided to install.

This revision of snap "phpstorm" was published using classic confinement and thus may perform arbitrary system changes outside of the security sandbox that snaps are usually confined to, which may put your system at risk.

How to encrypt data using the PGP Public Key of an organization/entity

We used this batch of notes to encrypt email communication between us and the https://www.offensive-security.com/ website contact. Precisely, we needed to encrypt some email attachments with sensitive data.

First of all, we tried to get their PGP Public Key from https://www.offensive-security.com/registrar.asc using curl.

curl -O https://www.offensive-security.com/registrar.asc;

We soon realized that the data were binary because their webserver or CDN compressed the response.

$ file registrar.asc 
registrar.asc: gzip compressed data, from Unix, original size modulo 2^32 7487

So we modified our curl command to decompress the response automatically:

curl --compressed -O https://www.offensive-security.com/registrar.asc;

After receiving the plaintext version of the registrar.asc file, we were able to proceed with the encryption steps. The first thing we did was to import their key:

gpg --import registrar.asc;
$ gpg --import registrar.asc 
gpg: key 6C12FFD0BFCBFAE2: 9 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 6C12FFD0BFCBFAE2: public key "Offensive Security (Offensive Security Registrar) <[email protected]>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: next trustdb check due at 2023-12-13

Using the following command, we were able to encrypt the sensitive data and send them to via mail:

gpg --recipient [email protected] --encrypt sensitive.mp4;

The PGP command automatically used the public key that we imported in the previous step to perform the encryption. PGP named the encrypted file sensitive.mp4.gpg. We only needed to send that file, and the corresponding party had all other information to decrypt it.

Bonus: Create our own public Key so that people can contact you with encryption

gpg --gen-key;

Executing the above command asked us to provide a name, an email, and a password to encrypt the data. Below is the sample output generated for us:

$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.19; Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: John Doe
Email address: [email protected]
You selected this USER-ID:
  "John Doe <[email protected]>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key A53FEA7768D67D2A marked as ultimately trusted
gpg: revocation certificate stored as '/home/john/.gnupg/openpgp-revocs.d/D1660B83341AEF2852A2A4C6A53FEA7768D67D2A.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa3072 2021-12-13 [SC] [expires: 2023-12-13]
   D1660B83341AEF2852A2A4C6A53FEA7768D67D2A
uid           John Doe <[email protected]>
sub  rsa3072 2021-12-13 [E] [expires: 2023-12-13]

Then, we exported our public key using the command below.

gpg --export --armor --output john.asc [email protected];

Sending this file to other people or putting it on a public key server allows people to encrypt data just for you to read.