Ημερήσια αρχεία: 27 Σεπ 2011


Run Remote Commands with SSH 1

By adding commands at the end of the ssh command they will be issued at the remote machine and you will get back stdout and stderr results on the local machine.

ssh [email protected] 'someCommand | someOtherCommand'


Remove the first line from file / Remove first N lines from file

tail -n +2 someFile

*Notes: You MUST include the + sign or else the last 2 lines will be printed instead.

 

To remove N lines from the start of the file

tail -n +$M someFile

*NOTES: M = N + 1
You MUST include the + sign in-front of the number M or else the output will be the last M lines instead.


Oracle VirtualBox: Enable eth0 on backtrack4 / enable default ethernet card on backtrack

ifup eth0

*INFO: The default Ethernet device is disabled on boot but it can easily be enabled by just issuing the above command. (You still need to configure it depending on your system’s structure). In order to activate the Ethernet card you need to call the above command from the Terminal.


One line for loop

for i in $(seq $START $STEP $END); do echo "Iteration $i"; someCommand; someOtherCommand ; done

*INFO: $START: The starting value for the for loop, can be replaced by an integer.
$STEP: The step that the for loop is performing at the end of each iteration, can be replaced by an integer.
$END: The ending value for the for loop, can be replaced by an integer.

*NOTE: All kinds of bash for loops can be coded as above and made into one liners.


Information Technology / Computer Science and Electrical Engineering ClubΌμιλος Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Our Club aims to develop and promote the wider world of technology to everybody.

It is intended for people who have an interest in the production, use and knowledge of various tools, techniques, structures and systems. We promote our goal by implementing seminars, lectures, visits and workshops that present different areas in brief.

 

Through organizing various lectures, we will get you into contact with professionals in the technology sector where it might lead to new opportunities for employment or participation and involvement in various organizations.

 

Furthermore, as part of the events we create, we help groups and promote participation in different contests like the programming competitions IEEExtreme and International Olympiad in Informatics.

 

But of course such events are not enough, in addition to the serious content events we have a more relaxed and entertaining side where we organize recreational activities such as Lan-Parties, contests, trips and movie nights.

 

So if you like programming, new technologies, computer games, and constructions this is the club for you.

 

More information about the club can be found here http://ieee.bytefreaks.netΟ Όμιλος μας έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του ευρύτερου κόσμου της τεχνολογίας σε όλους.

Προορίζεται για φοιτητές που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την παραγωγή, χρήση και γνώση των διαφόρων εργαλείων, τεχνικών, κατασκευών και συστημάτων. Προωθούμε τον στόχο μας με την υλοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, επισκέψεων και ομάδων εργασίας που παρουσιάζουν διάφορες πτυχές εν συντομία.

 

Μέσα από τη διοργάνωση διαφόρων διαλέξεων, θα έρθετε σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου της τεχνολογίας, όπου θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για απασχόληση ή εμπλοκή και συμμετοχή σε διάφορες οργανώσεις.

 

Επιπλέων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που δημιουργούμε, βοηθάμε και προωθούμε τις συμμετοχές ομάδων σε διάφορες διαγωνισμούς, όπως τους διαγωνισμούς προγραμματισμού IEEExtreme και Διεθνής Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

 

Αλλά, φυσικά, τέτοια γεγονότα δεν είναι αρκετά, εκτός από τις εκδηλώσεις σοβαρού περιεχόμενου έχουμε μια πιο χαλαρή και διασκεδαστική πλευρά, όπου οργανώνουμε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως Lan-Party, διαγωνισμούς, εκδρομές και κινηματογραφικές βραδιές.

 

Έτσι, αν σας αρέσει ο προγραμματισμός, οι νέες τεχνολογίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή οι κατασκευές αυτό είναι το club για σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το club μπορείτε να βρείτε εδώ http://ieee.bytefreaks.net