Πως μπορείς να αποκτήσεις δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους


Άδεια Μαθητευομένου Χειριστή

Για να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει άδεια μαθητευομένου χειριστή ταχύπλοου σκάφους πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος (17ο) έτος της ηλικίας του. Πρέπει να συμπληρώσει με τα στοιχειά του την αίτηση  και να αποσταλεί στο Τμήμα εμπορικής ναυτιλίας μαζί με:

 1. Μία φωτογραφία μεγέθους 3 Χ 4 εκατοστών
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Ποσό ύψους 17.09 ευρώ για την έκδοση άδειας μαθητευομένου χειριστή.

Η άδεια μαθητευομένου χειριστή ταχύπλοου σκάφους ισχύει για περίοδο μόνο 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Το κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει μαθητική άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους για να μπορεί να χειριστεί ταχύπλοο σκάφος πρέπει  απαραίτητα να συνοδεύεται από πρόσωπο το οποίο διαθέτει κανονική άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Άδεια Χειριστή

Για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει κανονική άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας. Για να μπορέσει να παρακαθίσει στις πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις που διενεργεί το τμήμα εμπορικής ναυτιλίας πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης και να αποστείλει στο τμήμα εμπορικής ναυτιλίας μαζί με:

 1. Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας (Ταχ. Σκ. Εν. 3)
 2. Ποσό ύψους 76.88 ευρώ (17.09 ευρώ για την εξέταση της αίτησης και 59.79 ευρώ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις)

Για να μπορέσει να παρακαθίσει στις πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις που διενεργεί το τμήμα εμπορικής ναυτιλίας πρέπει να κατέχει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθητική άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.

Εξετάσεις και εξεταστέα Ύλη

Η πρακτική εξεταστέα ύλη αναγράφεται στον Κανονισμό 19 και έχει ως ακολούθως:

 • Προετοιμασία εκκίνησης της μηχανής, εκκίνηση και σβήσιμο της μηχανής
 • Απόπλους και κατάπλους σκάφους
 • Ελιγμός, αυξομειώσεις ταχύτητας, ακινητοποίηση σκάφους, αλλαγή και αναστροφή πορείας,
 • Περισυλλογή ατόμου από τη θάλασσα
 • Αγκυροβόληση, προσόρμιση, ανέλκυση, καθέλκυση
 • Ακινητοποίηση σκάφους
 • Κωπηλασία και
 • Κολύμβηση

Στα πλαίσια της πρακτικής εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά και τα ακόλουθα:

 • Λειτουργία της μηχανής: ελαττώματα ανάφλεξης, τροφοδότηση καυσίμων, λίπανση, ψύξη, αναγνώριση μικροβλαβών της μηχανής.
 • Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης που παρουσιάζονται κατά το χειρισμό και αποθήκευση καυσίμων, σωληνώσεις καυσίμων και ειδικά στις εύκαμπτες συνδέσεις, αερισμός του διαμερίσματος μηχανής, σωλήνες εξάτμισης, συσσωρευτές, ηλεκτρικές συνδέσεις.
 • Καταπολέμηση πυρκαγιάς και τρόπος χρήσης των πυροσβεστικών μέσων.
 • Κίνδυνος εισδοχής νερού που παρουσιάζονται από τις εισαγωγές ή και εξαγωγές θαλάσσιου νερού, σωληνώσεις και
 • Στοιχειώδης χρήση σχοινιών και ναυτικών κόμπων

Η θεωρητική γραπτή εξέταση γίνεται με βάση την εξεταστέα ύλη, αναγράφεται στον Κανονισμό 20 και έχει ως ακολούθως:

 • Φανοί και σημαντήρες
 • Φώτα και σήματα σκαφών
 • Διεθνείς κανόνες πλοήγησης για αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα
 • Ηχητικά σήματα
 • Σήματα κινδύνου
 • Κανόνες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σκαφών σχετικά με ζώνες ναυσιπλοΐας, διαύλους, περιοχές
 • λουομένων, εξοπλισμό ασφάλειας, χρήση ναυτικών χαρτών και άλλων ναυτικών βοηθημάτων
 • Στοιχεία μετεωρολογίας: κλίμακα μποφόρ, δύναμη ανέμου, κατάσταση θάλασσας, ορατότητα
 • Τρόποι διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα
 • Στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών

Διεξαγωγή Εξετάσεων

Με βάση τον Κανονισμό 14,
Οι εξετάσεις διεξάγονται από Ναυτικούς Ομίλους ή Ομίλους Θαλασσίων αθλημάτων οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, αφού πρώτα αξιολογηθούν, από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για τη διεξαγωγή των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων.

Με βάση τον Κανονισμούς 14 και 15,
Οι οργανισμοί που εξουσιοδοτούνται με βάση τον κανονισμό 14, προτείνουν για το διορισμό των εξεταστών τακτικά μέλη τους, οι οποίοι στη συνέχεια εξουσιοδοτούνται αφού αξιολογηθούν από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων.

 1. Η αίτηση κάθε υποψηφίου αποστέλλεται στην Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Η εξέταση των υποψηφίων θα ανατίθεται σε ένα από τους εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων οργανισμούς (Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου, Λεμεσού, Λάρνακας, Κερύνειας και Παγκύπριο Όμιλο Ναυσιπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης).
 2. Η ημέρα και ώρα της εξέτασης, κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον κάθε οργανισμό. Κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει η άδεια μαθητευομένου χειριστή που κατέχει να είναι σε ισχύ.
 3. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει πρακτική εξέταση με ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα και θεωρητική γραπτή εξέταση. Κάθε οργανισμός παρέχει σκάφος για την εξέταση.
 4. Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να αποτείνεται στα γραφεία της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Λεμεσό, τους Ναυτικούς Ομίλους Λεμεσού, Κερύνειας, Αμμοχώστου, Λάρνακας και του Παγκύπριου Ομίλου Ναυσιπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για το εγχειρίδιο με την εξεταστέα ύλη
 5. Στους επιτυχόντες, ο κάθε οργανισμός θα εκδίδει πιστοποιητικό επιτυχίας (Ταχ.Σκ.Εν.4) το οποίο έχει ισχύ μόνο τρεις (3) μήνες. Το πιστοποιητικό επιτυχίας θα πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας αφού πρώτα συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (Ταχ.Σκ.Εν.5α) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού επιτυχίας.

Απαλλαγή από την υποχρέωση για συμμετοχή στις εξετάσεις – Κανονισμός 21 των ΚΔΠ 121/99

Εκτός αν η αρμόδια Αρχή, για εύλογη αιτία, αποφασίσει διαφορετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή και από την υποχρέωση απόκτησης άδειας μαθητευομένου χειριστή, τα πρόσωπα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες ή που κατέχουν τα πιο κάτω διπλώματα ή πιστοποιητικά:

 1. Μόνιμοι αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού, μάχιμοι, μηχανικοί.
 2. Ανθυπασπιστές μάχιμων ειδικοτήτων.
 3. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού ειδικότητας αρμενιστή.
 4. Υπαξιωματικοί της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών.
 5. Διπλωματούχοι πλοίαρχοι (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης).
 6. Αδειούχοι Κυβερνήτες.
 7. Αδειούχοι ναύκληροι.
 8. Διπλωματούχοι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών.
 9. Απόφοιτοι Σχολών Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.
 10. Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή αστυνομικής ακάτου.
 11. Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή ακάτου δημόσιου λιμανιού ή δημόσιας μαρίνας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή (Ταχ. Σκ. Έντυπο 2), μαζί με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδεικτικών προσόντων, φωτοαντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας, δύο φωτογραφίες και πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας (Ταχ. Σκ. Εν. 3).

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, στη Λεμεσό. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς. Τραπεζικές επιταγές να είναι πληρωτέες στον “Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας”.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.