Μηνιαία αρχεία: Οκτώβριος 2017


Blackgate Penitentiary

Vangelis the Batbear trapped all the members of Joker’s Streetgang in a basement.
Your job as a police officer is to transport all gang members to Blackgate Penitentiary.

To facilitate the transport, you should form a row such that the heights of the gang members are in non-decreasing order. For each gang member you should find the min and the max position where they can be in a valid sorted row and produce a roster with this information.

Input data

Input will start with a line that contains only one integer M, the number of crew members that were arrested. On each of the following M lines there will be a single word N and an integer H separated by a space character, where N is the name and H is the height of the crew member.

Output data

On the output, there will be G lines. Each line will contain in alphabetical order and space separated the names of the crew members that have the same height, followed by the min and the max position where any member of the specific group can be placed.

Limitations and notes

1 ≤ M ≤ 1000
1 ≤ length(N) ≤ 10
120 ≤ H ≤ 250

Names are only composed of characters of the Latin alphabet.


Create a graph out of an XML file

To create a graph out of an XML file, we used the yEd graph editor.
yEd is a desktop application that can be used to generate diagrams. It is free of charge (not FOSS) and runs on all major platforms: Windows, Unix/Linux, and Mac OS X.

For the following demo we used the latest release for GNU/Linux that was available at the time (yEd-3.17.1).

Usage Example

  1. Download yEd
  2. Extract it
  3. Navigate into the generated folder (e.g. if you used the attached version then the folder will be yed-3.17.1)
  4. Start the application using a JRE. In our case the command to start it was: java -jar yed.jar
  5. Click on the Open option (or go to File > Open... )
  6. Navigate to the XML file that you want to graph and click Open
  7. In the pop-up window for the drop-down named XSL File for then select the option XML-Tree and click Ok
  8. By now you should have your graph available to view/edit/export

CentOS 6: install / start and stop / enable and disable ssh server

Install

To install the openssh-server, you need to install the openssh-server package:

sudo yum install -y openssh-server;

Start

To start the sshd daemon (openssh-server) in the current session:

sudo service sshd start;

Stop

To stop the active (if any) sshd daemon in the current session:

sudo service sshd stop;

Enable

To configure the sshd daemon to start automatically at boot time:

sudo chkconfig sshd --add;
sudo chkconfig sshd on --level 2,3,4,5;

Disable

To configure the sshd daemon to stop automatic initialization at boot time:

sudo chkconfig sshd off;
sudo chkconfig sshd --del;

Git: Perform a stash addition using a custom/meaningful message

Did you ever wonder «Is there more to git stash?», we did!
We wanted to see if there is a way to manually set the stash message to something meaningful instead of the automated message that derives from the last commit.

Fortunately, there is the command git stash save "Meaningful message"; which allows you to add new changes in your stash and at the same time use a custom message.

By using the git stash save "custom message"; command you will be enhancing the results of the git stash list; command as it will contain more useful information for you.

Example

$ git status;
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: me

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
$ git stash save "custom message";
Saved working directory and index state On master: your message here
$ git stash list 
[email protected]{0}: On master: custom message
$ git stash show
 me | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

Ο άντρας-νυχτερίδα και η πρόκληση των φυσαλίδων

Καλησπέρα αφέντη Wayne.

Ο Joker και η συμμορία του πήγαν στο Black Hat USA 2017 όπου και έμαθαν τρόπο νέο να κάνουν ζημιά στη πόλη μας!
Συγκεκριμένα, αύριο βράδυ θα προσπαθήσουν να κάνουν ζημιά στις αντλίες νερού της Gotham με τη χρήση φυσαλίδων!
Οι φυσαλίδες προκαλούν διάβρωση στις αντλίες και μέσα σε μερικές ώρες θα τους κάνουν ζημιά με καταστροφικά αποτελέσματα!
Για να καταστρέψετε το σχέδιο του Joker, πρέπει να εκτός από το να τον σταματήσετε, να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο της πόλης δεν περιέχει κύκλους.
Αν προλάβει ο Joker να βάλει φυσαλίδες στο δίκτυο και μπουν σε κύκλο, θα κάνουν ζημιά σε εκείνη τη περιοχή παρόλο που θα έχετε ήδη συλλάβει τον Joker και την συμμορία του.

Δεδομένου του χάρτη με το σύστημα διανομής νερού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο χάρτης δεν έχει κύκλους.

Δεδομένα εισόδου

Στην πρώτη γραμμή υπάρχει ένας ακέραιος T, ο αριθμός των test cases που θα ακολουθήσουν.
Για κάθε test case, υπάρχουν 2 γραμμές εισόδου:

  1. Στην πρώτη γραμμή του test case, υπάρχουν 2 ακέραιοι V και E, όπου V είναι ο αριθμός των κορυφών (vertices) και E είναι ο αριθμός των ακμών (edges).
  2. Στη δεύτερη γραμμή, υπάρχουν E ζεύγη ακέραιων χωρισμένα με το κενό. Κάθε ζεύγος δείχνει τη διπλή κατεύθυνσης σύνδεση της κορυφής A με την κορυφή B.

Δεδομένα εξόδου

Για κάθε test case θα πρέπει να γράψετε μια γραμμή με ένα ακέραιο, στην περίπτωση που υπάρχει κύκλος θα γράψετε τον αριθμό 1 αλλιώς θα γράψετε τον αριθμό 0.

Περιορισμοί

1 ≤ T ≤ 1000
1 ≤ V ≤ 1000
1 ≤ E ≤ 10000
0 ≤ A,B ≤ V-1

Ο Βαγγέλης ο αρκούδος είναι ο άντρας-νυχτερίδα! (ή ο αρκούδος-νυχτερίδα για να είμαστε πιο σωστοί)

Ο Βαγγέλης ο αρκούδος είναι ο άντρας-νυχτερίδα! (ή ο αρκούδος-νυχτερίδα για να είμαστε πιο σωστοί)

Υλικό ανάγνωσης

Βοηθητικό υλικό