Ημερήσια αρχεία: 16 Μαΐου 2017


Give a man a plane ticket and he’ll fly for a day.
Push a man out of a plane and he’ll fly for the rest of his life.