Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2012


Ubuntu: add a proxy for apt-get

In file: /etc/apt/apt.conf add the following line

Acquire::http::Proxy "http://www.bytefreaks.net:8008/";

and replace the http://www.bytefreaks.net:8008/ with your proxy server information